Mikroregion Zábřežsko 


Dnes je: 18. 4. 2024
Svátek má: Valérie


Počet návštěv:Mapový portál

Informační centrum


Zápis a usnesení_VH MiZ_3_20.6.23 [PDF, 320.49 KB]

10. 7. 2023


Pozvánka na Den Mikroregionu Zábřežsko v Postřelmůvku [PDF, 687.8 KB]

14. 6. 2021 Srdečně Vás zveme na setkání obyvatel našeho mikroregionu, které se uskuteční v Postřelmůvku, v sobotu 19. 6. 2021 od 9,00 hodin.


Pozvánka na houslový koncert Pavla Šporcla v Postřelmově [JPG, 612.87 KB]

16. 9. 2020  


Pozvánka na koncert Miroslava Palečka v Postřelmově [PDF, 3.34 MB]

16. 9. 2020  


Pozvánka na setkání seniorů ve Vyšehoří 18. 9. 2020 [PDF, 5.18 MB]

16. 9. 2020 Setkání seniorů se letos uskuteční podruhé, naše seniory přivítá obec Vyšehoří. Těšíme se na Vás s bohatým programem, ve venkovním areálu hřiště,  v pátek 18. září od15,00 hodin.  


Stanovy
“Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko"

Čl. I
Název a sídlo svazku obcí

Název:

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

Sídlo:

Masarykovo náměstí 6, Zábřeh, PSČ 789 01

 

Čl. II
Název a sídlo členů svazku obcí

1

Bohuslavice

Obec Bohuslavice, Bohuslavice 2, PSČ 789 72

2

Brníčko

Obec Brníčko, Brníčko 120, PSČ 789 75

3

Drozdov

Obec Drozdov, Drozdov 150, PSČ 789 01

4

Dubicko

Obec Dubicko, Velká Strana 56, Dubicko, PSČ 789 72

5

Horní Studénky

Obec Horní Studénky, Horní Studénky 44, PSČ 789 01

6

Hoštejn

Obec Hoštejn, Hoštejn 20, PSČ 789 01

7

Hrabová

Obec Hrabová, Hrabová 113, PSČ 789 01

8

Hynčina

Obec Hynčina, Hynčina 125, PSČ 789 01

9

Chromeč

Obec Chromeč, Chromeč 71, PSČ 789 01

10

Jedlí

Obec Jedlí, Jedlí 16, PSČ 789 01

11

Jestřebí

Obec Jestřebí, Jestřebí 47, PSČ 789 01

12

Kamenná

Obec Kamenná, Kamenná 2, PSČ 789 74

13

Kolšov

Obec Kolšov, Kolšov 160, PSČ 788 21

14

Kosov

Obec Kosov, Kosov 84 , PSČ 789 01

15

Lesnice

Obec Lesnice, Lesnice 46, PSČ 789 01

16

Leština

Obec Leština, Družstevní 92, Leština, PSČ 789 71

17

Lukavice

Obec Lukavice, Lukavice 47 , PSČ 789 01

18

Nemile

Obec Nemile, Nemile 93, PSČ 789 01

19

Postřelmov

Obec Postřelmov, Komenského 193, Postřelmov, PSČ 789 69

20

Postřelmůvek

Obec Postřelmůvek, Postřelmůvek 74 , PSČ 789 01

21

Rájec

Obec Rájec, Rájec 98 , PSČ 789 01

22

Rohle

Obec Rohle, Rohle 56 , PSČ 789 74

23

Rovensko

Obec Rovensko, Rovensko 59 , PSČ 789 01

24

Sudkov

Obec Sudkov, Sudkov 96 , PSČ 788 21

25

Svébohov

Obec Svébohov, Svébohov 64 , PSČ 789 01

26

Štíty

Město Štíty, nám. Míru 55, Štíty, PSČ 789 91

27

Vyšehoří

Obec Vyšehoří, Vyšehoří 50, PSČ 789 01

28

Zábřeh

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, PSČ 789 01

29

Zborov

Obec Zborov, Zborov 28, PSČ 789 01

30

Zvole

Obec Zvole, Zvole 123, PSČ 789 01

Čl. III
Základní ustanovení

 1. Svazek obcí je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností.

 2. Svazek obcí vzniká v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích a občanského zákoníku na základě zakladatelské smlouvy schválené zastupitelstvy obcí a podepsané starosty obcí jednotlivých členů.

 3. Svazek obcí nabývá právní způsobilost zápisem do registru vedeného příslušným orgánem.

 4. Svazek obcí se zakládá na dobu neurčitou.

 5. Svazek obcí je právnickou osobou, jejímž jménem jedná předseda nebo místopředseda nebo jiná osoba předsedou nebo místopředsedou svazku obcí k tomu písemně zmocněná.

 6. Svazek obcí má koordinační a poradní funkce, usiluje o trvale udržitelný rozvoj území na němž působí, hospodářský, sociální a kulturní rozvoj měst a obcí mikroregionu, které jsou členy svazku obcí.

Čl. IV
Předmět činnosti

Předmětem činnosti svazku obcí jsou zejména:

1.     Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

-      trvale udržitelného rozvoje obcí,

-      hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, životního prostředí obcí

-      rozvoje samosprávy obcí

-      vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků.

2.     Další společné aktivity k následujícím účelům:

-      podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,

-      podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí,

-      vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků.

-      využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,

-      společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,

-      podpora venkovské turistiky, marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,

-      řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnova občanské vybavenosti, péče o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu),

-      podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,

-      spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými městy a zeměmi EU,

-      zřízení koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společné problematiky,

-      společná péče o památky v mikroregionu,

3.     Spolupráce s dalšími aktéry místního rozvoje, městy, obcemi, krajskými úřady, školami, zástupci podnikatelské sféry a neziskovými organizacemi. Spolupráce s Odborem strategického rozvoje Olomouckého kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj.

4.    Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů.

Čl. V
Orgány Svazku obcí, způsob ustavování, působnost a způsob jejich rozhodování

 1. Orgány svazku obcí jsou: Valná hromada, Rada mikroregionu, předseda a místopředseda. Funkční období Valné hromady, Rady mikroregionu, předsedy a místopředsedy jsou shodná s volebním obdobím statutárních zástupců obcí, nekončí před zvolením nových orgánů. Koordinační funkci Svazku obcí zajišťuje tajemník mikroregionu, který je zaměstnancem Městského úřadu Zábřeh, tj. sídla Svazku obcí.

 2. Valná hromada se skládá ze všech členů svazku obcí zastupovaných starosty či jejich zástupci nebo jinými zmocněnci a je jeho nejvyšším orgánem. Schází se nejméně dvakrát ročně. Zasedání valné hromady svolává s přiměřeným předstihem tajemník písemnou pozvánkou. Mimořádné zasedání valné hromady musí být svoláno tak, aby se konalo nejpozději do třiceti dnů, požádá-li o to předseda, místopředseda nebo alespoň 1/3 členů svazku obcí. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň 3/5 většina členů a rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.

  Valná hromada schvaluje stanovy svazku obcí, volí z členů svazku obcí (resp. ze zástupců členů svazku obcí) předsedu, místopředsedu svazku obcí a radu mikroregionu, schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření svazku obcí, schvaluje zprávu o revizi hospodaření, schvaluje vstup nových členů do svazku obcí, výši členských příspěvků a jejich splatnost a činí další kroky podle těchto stanov.

 3. Rada mikroregionu zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech Svazku, pokud nejsou vyhrazeny Valné hromadě nebo pokud si je Valná hromada nevyhradila. Rada mikroregionu je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 3/5 většina členů a rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. Rada mikroregionu je orgánem, který schvaluje účetní závěrku Svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

 4. Předseda Svazku obcíjedná jménem Svazku obcí a zastupuje Svazek obcí navenek.

 5. Místopředseda Svazku obcí plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže. Místopředseda je vždy jedním z členů Rady mikroregionu.

 6. Vzdá-li se předseda nebo místopředseda své funkce písemným oznámením všem členům Rady mikroregionu, musí nejbližší Valná hromada zvolit nového předsedu nebo místopředsedu Svazku obcí, obdobně se postupuje při uvolnění funkce některého z členů Rady mikroregionu.

 7. Podepisování smluv, účetních dokladů a stěžejních dokumentů za Svazek obcí se děje tak, že k názvu Svazku obcí připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda Svazku obcí a jeden člen Rady mikroregionu. Podepisování běžné korespondence vč. objednávek se děje tak, že k názvu Svazku obcí připojí svůj podpis předseda.

 8. Tajemník mikroregionu připravuje veškeré podklady pro zasedání Rady mikroregionu a po projednání podkladů v Radě mikroregionu také podklady pro zasedání Valné hromady. Tajemník mikroregionu zajišťuje záležitosti svazku obcí, pokud nejsou v kompetenci předsedy, místopředsedy, Rady nebo Valné hromady. Tajemník mikroregionu zajišťuje koordinační a administrativní činnost Svazku obcí. Je zaměstnancem Městského úřadu Zábřeh. Město Zábřeh má nárok na refundaci nákladů, které mu vznikly v souvislosti s administrativním zabezpečováním činnosti Svazku obcí.

Čl. VI
Majetkové poměry, zdroje příjmů, rozdělení zisku a úhrada ztráty Svazku obcí

 1. Základním zdrojem majetku svazku obcí jsou příjmy z finančních příspěvků jeho členů. Příspěvky jsou stanoveny ve výši ...5...,- Kč na obyvatele trvale přihlášeného v obci k 1.1. daného roku a příslušné částky budou jednotlivými členy svazku obcí složeny vždy k 31. lednu daného roku. Výše ročního členského příspěvku bude každoročně určována Valnou hromadou na základě vyhodnocení činnosti svazku obcí. Pokud Valná hromada neurčí výši ročního příspěvku, je platná jeho výše z roku předešlého.

 2. Svazek obcí hospodaří s majetkem, který ze svého vlastního majetku vložily do svazku obcí jeho členské obce podle Stanov Svazku obcí, a dále s majetkem, který svazek obcí získal svou vlastní činností.

 3. Majetek vložený obcí do hospodaření Svazku obcí zůstává ve vlastnictví obce. Orgány Svazku obcí s ním mohou nakládat jen v souladu s majetkovými právy, které na ně členská obec přenesla podle Stanov Svazku obcí. Majetková práva k vlastnímu majetku obcí, která jsou vyhrazena zastupitelstvu obce, nelze převést na orgány Svazku obcí.

 4. Majetek Svazku obcí lze využívat výhradně za účelem plnění předmětu činností vymezeného těmito stanovami.

 5. Finanční majetek Svazku obcí je veden na zvláštním účtu, Svazek obcí vede o svém hospodaření samostatné účetnictví.

 6. Postup při hospodaření s majetkem Svazku obcí upravují předpisy schválené Valnou hromadou a finanční hospodaření se řídí schváleným rozpočtem.

 7. Zdroje příjmů svazku obcí tvoří:
  -      příspěvky řádných členů Svazku obcí,
  -      finanční prostředky získané vlastní činností Svazku obcí,
  -      dobrovolné příspěvky členů Svazku obcí,
  -      finanční dotace a dary.

 8. O způsobu rozdělení zisku a podílu členů na úhradě ztráty Svazku obcí rozhoduje Valná hromada.

Čl. VII
Hospodaření Svazku obcí

 1. Svazek obcí sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Obsahem rozpočtu Svazku obcí jsou jeho příjmy a výdaje vyplývající z jeho činností v souladu s jeho stanovami.

 2. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 6-ti měsíců po skončení kalendářního roku.

 3. Svazek obcí vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a finančních vztazích k rozpočtům obcí sdružených ve Svazku obcí.

 4. Návrh rozpočtu Svazku obcí na následující kalendářní rok a závěrečného účtu Svazku obcí za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněn v obcích sdružených ve Svazku obcí, a to nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním na zasedání Valné hromady Svazku obcí, aby se k němu mohli občané členských obcí vyjádřit.

 5. Připomínky k návrhu rozpočtu a závěrečného účtu Svazku obcí mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání Valné hromady Svazku obcí.

 6. Kontrolu hospodaření s majetkem Svazku obcí a s jeho finančními prostředky vykonává Valná hromada. Zprávy o výsledku této kontroly předkládá Svazek obcí zastupitelstvům členských obcí. Svazek obcí dá přezkoumat hospodaření Svazku za uplynulý rok krajským úřadem nebo auditorem.

 7. Závěrečný účet Svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení na Valné hromadě.

Čl. VIII
Členství ve svazku obcí, podmínky přistoupení a vystoupení ze svazku obcí

 1. Členem svazku obcí se může stát každá obec v ČR. Členství zakladatelů ve svazku obcí je dobrovolné a vzniká podpisem zakladatelské smlouvy.

 2. Další člen může vstoupit do svazku obcí na základě písemné přihlášky za podmínky předchozího souhlasu zastupitelstva jeho obce a souhlasu 3/5 dosavadních členů přijetím na nejbližší Valné hromadě Svazku obcí. V přihlášce musí nový člen Svazku obcí prohlásit, že bezvýhradně přistupuje ke Stanovám Svazku obcí v jejich aktuálním znění.

 3. Členství ve svazku obcí nijak neomezuje právo členů Svazku obcí vstupovat do jiných sdružení právnických osob, resp. svazků obcí.

 4. Členství zaniká uplynutím výpovědní lhůty na základě písemné výpovědi člena Svazku obcí, doručené předsedovi Svazku obcí. Výpovědní lhůta je 6 měsíční a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po podání výpovědi, neskončí však dříve než posledním dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který dal výpověď. Majetkové vypořádání musí být schváleno nejbližší Valnou hromadou Svazku obcí.

Čl. IX
Práva a povinnosti členů svazku obcí a právo kontroly

 1. Každý z členů Svazku obcí je povinen napomáhat činnosti Svazku obcí.

 2. Jednotliví členové Svazku obcí mají právo kontrolovat činnost Svazku obcí a podílet se rovným dílem na výsledcích jeho práce. Konkrétní oprávnění jednotlivých členů v rámci kontroly Svazku obcí jsou uvedena v článku V. pod názvem Orgány Svazku obcí a článku VII. pod názvem Hospodaření Svazku obcí.

 3. Každý člen má právo účastnit se osobou svého zástupce Valné hromady s hlasem rozhodujícím.

 4. Každý člen má právo volit orgány Svazku obcí a navrhnout kandidaturu svého zástupce do těchto orgánů.

 5. Každý člen má právo využívat majetek a zařízení Svazku obcí.

 6. Každý člen je povinen poskytovat Valnou hromadou mu stanovený příspěvek do rozpočtu Svazku obcí, neposkytnutí příspěvku nebo prodlení s jeho poskytnutím překračující tři měsíce je hrubým porušením StanovSvazku obcí.

 7. Každý člen je povinen dodržovat Stanovy Svazku obcí a je vázán rozhodnutími Valné hromady.

Čl. X
Zrušení a zánik svazku obcí, vypořádání majetkového podílu 

 1. Svazek obcí se zrušuje rozhodnutím Valné hromady, které musí schválit 3/5 většina všech členů Valné hromady

 2. Svazek obcí zaniká výmazem z registru vedeného příslušným orgánem.

 3. Likvidace majetku Svazku obcí se provede tak, že likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy Svazku obcí v poměru jimi splacených členských příspěvků za celou dobu členství ve Svazku obcí. Toto rozdělení podléhá schválení 3/5 většiny všech členů Valné hromady.

Čl. XI
Závěrečná ustanovení

 1. Změny a dodatky těchto Stanov lze provést pouze na základě schválení 3/5 většinou všech členů Valné hromady. Aktuální znění Stanov Svazku obcí vydá v opisu předseda Svazku obcí každému zájemci proti úhradě nákladů spojených s pořízením opisu (kopie).

 2. Každý ze zakladatelů Svazku obcí obdrží po jednom výtisku těchto Stanov. Tyto Stanovy jsou veřejně přístupné k nahlédnutí každému zájemci v sídle Svazku obcí.

 3. Pokud není ve Stanovách uvedeno jinak, platí obecně závazné předpisy.

 4. Původní Stanovy vydané na ustavujícím zasedání Svazku obcí dne 08.07.1999 a jejich změna schválená Valnou hromadou dne 11.12.2001 s účinností od 01.01.2002 a změna schválená Valnou hromadou dne 16.12.2004 s účinností od 01.01.2005 jsou nahrazeny tímto novým úplným zněním Stanov schváleným na zasedání Valné hromady konané dne 19.03.2013, a to s účinností od 19.03.2013.

Datum zveřejnění: 19. 3. 2013  |  doporučit na Facebook

 

mapa stránek  |  prohlášení o přístupnosti  |  webmaster  |  Copyright © 2010. Všechna práva vyhrazena.

tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz