Mikroregion Zábřežsko 


Dnes je: 12. 6. 2024
Svátek má: Antonie


Počet návštěv:Mapový portál

Informační centrum


Pozvánka s programem na 20. ročník Dne Mikroregionu Zábřežsko [PDF, 644.4 KB]

27. 4. 2024 Srdečně Vás zveme na tradiční setkání obyvatel Mikroregionu Zábřežsko s bohatým kulturním programem, které se uskuteční ve středu 1. 5. 2024 v Zábřehu.


Zápis a usnesení_VH MiZ_3_20.6.23 [PDF, 320.49 KB]

10. 7. 2023


Pozvánka na Den Mikroregionu Zábřežsko v Postřelmůvku [PDF, 687.8 KB]

14. 6. 2021 Srdečně Vás zveme na setkání obyvatel našeho mikroregionu, které se uskuteční v Postřelmůvku, v sobotu 19. 6. 2021 od 9,00 hodin.


Pozvánka na houslový koncert Pavla Šporcla v Postřelmově [JPG, 612.87 KB]

16. 9. 2020  


Pozvánka na koncert Miroslava Palečka v Postřelmově [PDF, 3.34 MB]

16. 9. 2020  


Úvod Dokumenty Strategické dokumenty Strategie cestovního ruchu

Strategie cestovního ruchu

Strategie rozvoje cestovního ruchu Mikroregionu Zábřežsko.

Strategie rozvoje cestovního ruchu Mikroregionu Zábřežsko

1)   Strategie
Celková strategie, zajišťující naplnění vize je dána jednak vymezenými kritickými faktory úspěšnosti a následným stanovením strategických záměrů cestovního ruchu. Z vize, kritických faktorů úspěšnosti a záměrů vychází základní strategické cíle, jejichž naplnění usnadní dekompozice do strategických rozvojových oblastí se stanovenými dílčími opatřeními.

1.1.     Kritické faktory úspěšnosti
·         nabídka pro turisty atraktivního prostředí (klimatu);
·         vyšší úroveň pohostinnosti;
·         zlepšení spolupráce mezi turistickými oblastmi a destinacemi;
·         spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem;
·         sdílení společné vize, jako podmínka společné úspěšné práce.
 
1.2.     Strategické záměry
·         Využití specificky silné nabídky místního zemědělství, zejména pak eko-zemědělství a jeho bioproduktů a na ni navazující „zdravé gastronomie“ („všude se najíte, ale u nás zdravě“) a zdravého způsobu života.
·         Rozvoj nenáročné cykloturistiky pro rodiny s dětmi a seniory s vazbou na železniční dostupnost destinace zejména z populačně silných městských aglomerací (Praha, Ostrava, Katovice).
·         Využití osobnosti a odkazu J. E. Welzla pro vytvoření marketingově „značkových“ produktů aktivních a poznávacích pobytů (pěší a cykloturistika, hipoturistika, běžecké lyžování – vše s J. E. Welzlem).
·         Rozvoj sportovních aktivit a zázemí pro ně vč. rozvoje v současné době jediné, ale zato výjimečné adrenalinové nabídky – Acrobat Park olympijského vítěze Aleše Valenty ve Štítech.
·         Rozvoj „malé“ infrastruktury turismu v regionu (vybavenost sportovišti – tenis, minigolf, vybavenost dětskými hřišti a koutky pro děti atd.), podporujícího nabídku pro příjezdový cestovní ruch a vytvářející zázemí pro programovou nabídku turistům a návštěvníkům.
 
1.3.     Strategické rozvojové cíle
Základní cíle rozvoje cestovního ruchu MiZ jsou vytčeny pro období do roku 2010, tedy pro období kratší, než je formulována vize, jsou však již formulovány tak, aby byly měřitelné a pokrývaly jak základní kvantitativní parametry cestovního ruchu, tak kvalitativní charakteristiky (jako je např. struktura návštěvníků / turistů tuzemských i zahraničních a image regionu na cílových trzích cestovního ruchu atd.). Pro uvedené období, tj. do roku 2010, byly stanoveny následující základní strategické cíle:
a)   Vytvoření nabídky 2 – 3 nosných produktových řad cestovního ruchu v regionu, postavených na „výjimečnostech“ Zábřežska (bioprodukty – zdravé potraviny, osobnosti Zábřežska, aktivní dovolená s poznáváním zdravého venkovského prostředí) a určených pro vybrané cílové skupiny.
·         Zdůvodnění: v MiZ zatím chybí jednoznačně vyprofilovaná nabídka nosných produktových řad, naplněných portfoliem produktů a produktových balíčků pro vybrané cílové trhy a pokrývající převažující část roku.
·         Způsob měření: Vytvořená prodeje - schopná nabídka nosných produktů pro různé formy distribuce a vybrané cílové skupiny.
 
b)   Rozvoj image „Zábřežska“, spojeného s nosnými produktovými řadami, postavený na marketingovém plánu.
·         Zdůvodnění: Zábřežsku chybí jasná asociace (asociační produkt) v oblasti nabídky cestovního ruchu.
·         Způsob měření:
marketingové šetření, zaměřené na vnímání Zábřežska turisty a na důvody jejich návštěvy v regionu.
 
c)   Zlepšení informovanosti stávajících i potenciálních návštěvníků Zábřežska o nabídce cestovního ruchu.
·         Zdůvodnění: Zábřežsko již dnes disponuje velmi zajímavou nabídkou atraktivit vhodných pro různé cílové skupiny turistů a návštěvníků. Stávající informovanost o této nabídce a její prezentace jsou však nedostatečné.
·         Způsob měření:
vlastní šetření prostřednictvím IC
 
1.4.     Strategické rozvojové oblasti a opatření
Pro naplnění vize a strategických cílů byly navrženy následující strategické rozvojové oblasti, v rámci kterých je potřeba dosáhnout požadovaných změn k naplnění vize a strategických cílů. Požadované výstupy jednotlivých strategických rozvojových oblastí jsou charakterizovány naformulovanými opatřeními, které se vztahují zejména k období do roku 2007. Na strategii bude navazovat akční plán, který již bude určovat konkrétní aktivity, kroky a projekty, které by měly být realizovány v nejbližších 2 letech (do roku 2007).
 


 

1)    Primární rozvoj – je založen na budování zcela nových atrakcí. MiZ nabízí areály, prostory a proluky, umožňujících rozvojové aktivity a vybudování nových atraktivit (např. tématických parků). Tento rozvoj je však kapitálově velmi náročný. Primární rozvoj je zpravidla financován ze soukromých zdrojů, které jsou v MiZ dostupné zatím ve velmi omezené míře. Jistou podporou by zde mohly být jednak možnosti využití strukturálních fondů a dalších donorských zdrojů, přístupných pro soukromý sektor, a jednak aktivnější cílená snaha o zvýšení atraktivity MiZ pro investory do sektoru cestovního ruchu. Nicméně zatím se tato oblast rozvoje jeví pro MiZ jako omezená.
2)    Sekundární rozvoj – je založen na využití stávajících zdrojů (objektů, areálů, atraktivit), které zatím nebyly z různých důvodů využívány pro cestovní ruch, resp. byly využívány jen extenzivně nebo velmi omezeně. Jak vyplývá z analýzy, MiZ disponuje nabídkou takovýchto zdrojů (viz Analýza, kap. 2.5). Jak výstupy primárního tak sekundárního rozvoje vytvářejí z pohledu marketingu zpravidla tzv. motivační faktory k návštěvě dané destinace. Tedy faktory, jejichž neexistence nesnižuje zájem o danou destinaci, ale zároveň tento zájem nezvyšuje a destinace zpravidla zapadá v šedi průměru.
3)    Terciární rozvoj – vychází z využití obou předchozích oblastí rozvoje a kombinuje jejich výstupy do produktů cestovního ruchu resp. vytváří na jejich základě produktové balíčky. Význam balíčků jako motivačního faktoru pro návštěvníky a turisty roste zejména se vzdáleností místa pobytu od dané destinace a s mírou její neznalosti, resp. nedostatku aktuálních informací o ni. Navíc pro podmínky MiZ a jeho stávající image je velmi žádoucí využít při sestavování takovýchto balíčků atraktivit okolních a blízkých turistických oblastí a mikroregionů (Jeseníky, Střední Morava – Haná vč. Litovelského Pomoraví atd.) a nabízet tedy MiZ v kombinaci zejména s okolním regionem a jeho zavedenými a turisty pozitivně vnímanými „značkami“. Tedy ať již jako 1 – 2 denní doplněk pobytu v těchto oblastech/destinacích, či jako zpravidla 1 denní doplněk pobytu v sousedních turistických oblastech, nebo naopak jako 3 – 4 denní balíčky s pobytem v MiZ a zaměřené na poznávací, zábavní nebo rekreační turismus (2 – 3 dny), doplněné o 1 až 2 denní programy v okolních turistických oblastech.
4)    Podpůrná vybavenost – jedná se o vybavenost a služby, které nejsou přímými atraktivitami cestovního ruchu, avšak které jsou podmínkou pro využití těchto atraktivit. Z pohledu marketingu se tedy jedná o takzvané hygienické faktory, jejichž existence nevytváří motivaci pro pobyt či návštěvu dané destinace, ale naopak jejich absence nebo nízká kvalita významně snižují zájem klientů o návštěvu dané destinace (ubytování, stravování, informační služby, finanční služby, doplňkové služby typu půjčoven a servisů, orientační systém atd.).
5)    Marketing – tvoří jej rámec aktivit a prvků, které napomáhají prosazení nabídky, vytvořené výstupy předcházejících čtyřech oblastí na cílových trzích. Zejména se jedná o nástroje typu propagace, podpora prodeje, PR, programování, distribuce a cenová politika.                  
6)    Organizační rozvoj – zastřešuje všechny výše uvedené typy a oblasti rozvoje, protože každý z nich vyžaduje pro svou realizaci určitou míru či formu organizace. Navíc tato oblast rozvoje zahrnuje i organizaci jednotlivých aktivit či akcí zaměřených na zvýšení atraktivity MiZ pro návštěvníky a turisty.
 
1.5.     Opatření dle strategických rozvojových oblastí
 

Strategické rozvojové oblasti
Opatření
Popis a cíl opatření
1. Primární rozvoj
1.1   Vytvoření zázemí pro prezentaci zdravého způsobu života, zdravé výživy a místních produktů
Vytipování vhodného objektu pro vybudování „Centra zdravého způsobu života“ spojeného s nabídkou místních bioproduktů včetně biopotravin a multimediální prezentací a následné vytvoření centra. Cílem je prezentovat návštěvníkům Zábřežska vše, co je spojeno se zdravým stylem života a dlouhověkostí.
1.2   Vytváření nových atraktivit se sportovním a sportovně – zábavním zaměřením.
MiZ je velmi omezeně vybaven nabídkou sportovních resp. sportovně – zábavních atraktivit, nabízejících své služby a přispívajícím tak k růstu jeho atraktivity pro turisty a návštěvníky. Nově vytvářené atraktivity by měly vycházet z naformulované vize a měly by využívat silné stránky a specifika turismu v regionu (cykloturismus, hipoturismus, venkovský turismus, vodní turismus).
1.3   Vytváření nových atraktivit s poznávacím a zábavně – poznávacím zaměřením.
MiZ je velmi omezeně vybaven nabídkou poznávacích resp. zábavně – poznávacích atraktivit, nabízejících své služby a přispívajícím tak k růstu jeho atraktivity pro turisty a návštěvníky. Nově vytvářené atraktivity by měly vycházet z naformulované vize a měly by využívat silné stránky a specifika turismu v regionu (cykloturismus, hipoturismus, venkovský, agro a eko agro turismus, vodní turismus, produkce biopotravin, spojení s železnicí atd.).
1.4   Vytvoření předpokladů pro využití osobnosti Jana Eskymo Welzla.
Vytipování objektu v regionu spojeného s osobností J.E.Welzla a vytvoření multimediální a interaktivní zábavně-osvětové expozice muzea v tomto objektu. Cílem je „zhmotnit“ největší osobnost turismu (nejen) Zábřežska – J.E. Welzla pro podporu rozvoje příjezdového cestovního ruchu.
2. Sekundární rozvoj
2.1   Rozvoj Acrobat Parku ve Štítech.
Doplnění chybějících služeb v rámci areálu Acrobat Parku Štíty (infokiosek, úschovna kol atd.). Cílem je zatraktivnit významný prvek nabídky adrenalinového sportu a zároveň místo působení olympijského vítěze Aleše Valenty pro návštěvníky a turisty.
2.2   Vytvoření nabídky poznávacích a naučných tras / stezek.
Realizace projektu poznávacích a naučných tras/stezek, zaměřeného na přírodní atraktivity (Přírodní rezervace Pod Trlinou, přírodní park Březná atd.), technické památky (Památník dokončení trati Olomouc – Praha, areál zábřežského vlakového nádraží atd.), architektonické a sakrální objekty. Cílem je zatraktivnit stávající nabídku poznávacího turismu v MiZ.
2.3   Vytvoření zázemí pro prezentaci sakrálních památek v mikroregionu a jejich obnova.
Vytvoření expozice sakrálních památek Zábřežska včetně informačního zázemí a obnova sakrálních památek. Cílem je ukázat návštěvníkům Zábřežska jeho historii prostřednictvím sakrálních památek.
2.4   Zatraktivnění vodních toků (Morava, Moravská Sázava, Desná, Březná) a vodních ploch (přehrada Dolní Bušínov atd.) pro turisty a návštěvníky MiZ.
Doplnění chybějících služeb v okolí vodních toků a vodních ploch. Cílem je zatraktivnění nabídky MiZ pro zájemce o vodní turismus a vodní sporty.
2.5   Vytvoření zázemí pro využití silné vazby regionu a zejména města Zábřehu na historii i současnost železnice.
Zábřeh leží na významném železničním koridoru a je spjat jak s historií, tak i současností železnice. Pro další rozvoj nabídky turismu v regionu je tedy velmi vhodné této skutečnosti využít. Jednou z možností je vytvoření zázemí pro malou expozici z historie železnice na nevyužívané odstavné koleji v úseku Zábřeh na Moravě – Krasíkov. Cílem je prezentovat návštěvníkům Zábřežska významnou historii i současnost železniční dopravy v regionu i v ČR.
2.6   Vytvoření zázemí pro prezentaci venkovského prostředí a lidové architektury Zábřežska.
Využití vhodných stávajících areálů a objektů pro vytvoření komplexní mikroregionální sítě prezentující historii a současnost venkovského regionu s vazbou na rozvoj venkovské, agro a ekoagro turistiky. Cílem je prezentovat návštěvníkům Zábřežska lidové umění spojené s historickým způsobem života.
2.7   Využití historických prostor a staveb v MiZ pro potřeby rozvoje turismu. 
V MIZ je řada historických budov a areálů, které v minulosti sehrály více či méně významnou roli a jejich případná adaptace by přispěla rozvoji turismu v MiZ. Jde např. o budovu bývalé věznice ve Štítech (využití historické kuriózní stavby která by mohla být zajímavá jako typ technické památky), o využití cihelny ve Štítech (využití zajímavého objektu cihelny včetně prostoru jednotlivých pecí) atd. Cílem je jednak zachování historicky významných a zajímavých objektů a jejich využití pro zlepšení nabídky turismu Zábřežska.
2.8   Rozvoj sportovně – rekreačních a zábavních objektů a areálů v MiZ.
V MiZ je řada areálů, které jsou využívány pro sportovní, rekreační a zábavní účely a napomáhají tedy rozvoji turismu v regionu. Jejich stávající stav a využití však nejsou optimální a proto je potřeba se na rozvoj takovýchto areálů zaměřit. Jedná se např. o využití opuštěného lomu Humenec na okraji města Zábřeh pro nabídku adrenalinových sportů, o rozvoj plaveckého areálu v Zábřeze (rekonstrukce současného plaveckého bazénu a jeho přebudování na multifunkční sportovní a relaxační centrum), o rozvoj areálu stadionu v Zábřeze atd. Cílem je rozšíření a zkvalitnění nabídky pro zájemce o aktivní pobyty a zábavu a vytvoření předpokladů pro bohatou programovou nabídku turistů a návštěvníků MiZ..
3. Terciární rozvoj
3.1   Vytvoření produktů/produktových balíčků pro aktivní pobyty v regionu, vycházející zejména z potenciálu pro pěší, cyklo a hipo turistiku a pro běžecké lyžování.
Vytvoření portfolia produktů/produktových balíčků aktivní turistiky spojených s osobností J.E. Welzla – např. welzlování na kole, na vodě, na koni, na lyžích. Cílem je vytvoření unikátní nabídky krátkodobých (1-3 dny) a střednědobých (6 – 10 dnů) pobytů pro vybrané cílové skupiny turistů, pokrývající celý rok.
3.2   Vytvoření produktů/produktových balíčků profesního a incentivního turismu, vycházející zejména z pozice ekologického zemědělství v MiZ.
Vytvoření portfolia produktů/produktových balíčků profesního a incentivního turismu, vycházejícího zejména z výjimečně silné nabídky biopotravin ve spolupráci se svazem ekolog. zemědělců PRO-BIO. Cílem je vytvořit nabídku kongresového (konferenčního) a incentivního turismu v MiZ.
3.3 Vytvoření produktů/produktových balíčků poznávací turistiky, zaměřené na osobnosti MiZ, historii a současnost železnice, historické a kulturní památky MiZ.
Vytvoření portfolia produktů/produktových balíčků poznávací turistiky s vazbou na naučné trasy/stezky a s využitím osobností (např. Welzl, Drásal, Valenta), zvláštností (např. Horní Studénky – „kopec plný vody“ a obec s nejvyšším průměrným věkem v ČR), historie železnice, architektonických a sakrálních objektů a přírodních atraktivit. Cílem je vytvoření atraktivní nabídky krátkodobých (1-3 dny) a střednědobých (6 – 10 dnů) pobytů pro vybrané cílové skupiny turistů.
3.4 Vytvoření portfolia produktů/produktových balíčků s využitím široké nabídky sousedních atraktivních destinací a lokalit.
Vytvoření portfolia produktů/produktových balíčků CR zaměřené na poznávání památek UNESCO (Olomouc, Kroměříž) a přírodních atraktivit Hrubého a Nízkého Jeseníku, Králického Sněžníku, Orlických hor a Litovelského Pomoraví. Cílem je vytvoření atraktivní nabídky krátkodobých (1-3 dny) a střednědobých (6 – 10 dnů) pobytů pro vybrané cílové skupiny turistů.
4. Podpůrná vybavenost
4.1   Vytvoření informačního a orientačního systému turisticky atraktivních míst/cílů.
Vytvoření informačního a orientačního systému (vč. systému značení) turisticky atraktivních míst/cílů (s vazbou na okolní turistické oblasti) a v souladu se standardy CzechTourismu (tzv. hnědé cedule), informační panely s mapami a pohledovými mapami atd. Cílem je zkvalitnění informačních a orientačních služeb pro návštěvníky a turisty MiZ.
4.2   Napojení MiZ na trasy cyklobusů a skibusů.
Vytvoření autobusových linek cyklobusů (jaro – léto – podzim) a skibusů (zima) v rámci dopravní obslužnosti s napojením na stávající linky v Jeseníkách ve spolupráci s DMMS a Connex Morava. Cílem je zkvalitnění nabídky služeb pro cykloturisty a zájemce o zimní rekreaci.
4.3   Rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek v MiZ v návaznosti na regionální, národní a mezinárodní cyklotrasy.
Vytvoření systému několika okruhů cyklotras/cyklostezek napojených zejména na mezinárodní cyklotrasu č. 6114 (Nedvězí, rozc. – Šumperk – Staré Město – Kladské sedlo (CZ/PL). Cílem je vytvořit atraktivní nabídku pro cykloturisty a využít velmi vhodné krajiny pro nenáročnou cykloturistiku zejména rodin s dětmi.
4.4   Rozšíření nabídky služeb pro cykloturisty (systém „Cyklisté vítáni“).
V regionu je poměrně dobrá nabídka značených cyklotras, chybí však síť doplňkových služeb, vytvářejících pro cykloturisty komplexní nabídku. V návaznosti na projekt „Cyklisté vítáni“ je potřeba rozšířit nabídku takovýchto služeb. Cílem je zkvalitnění nabídky služeb pro cykloturisty v MiZ.
4.5   Vybudování sítě hipostezek včetně doprovodné infrastruktury v MiZ v návaznosti na regionální a národní systém hipostezek.
Příprava a realizace projektu sítě hipostezek včetně doprovodné infrastruktury ve spolupráci s podnikatelskými subjekty a dotčenými organizacemi. Cílem je vytvořit atraktivní nabídku pro vyznavače hipoturistiky.
4.6   Rozšíření a zkvalitnění nabídky ubytovacích služeb pro zvýšení atraktivnosti regionu pro turisty.
V rámci MiZ chybí nebo je nedostatečná nabídka jednotlivých služeb, vytvářející neopominutelné předpoklady pro spokojenost turistů. Jde o vytváření ubytovacích kapacit (např. hotel *** s kapacitou pro autobusový zájezd, kemp ubytování na farmě atd), splňujících standardy dle platné kategorizace ubyt. zařízení.
4.7   Rozšíření nabídky doprovodných služeb cestovního ruchu.
V rámci MiZ chybí nebo je nedostatečná nabídka doprovodných služeb, vytvářející neopominutelné předpoklady pro spokojenost turistů. Jde o služby typu půjčoven a servisů sportovního nářadí, výstroje a výzbroje (cyklopůjčovny, cykloservisy, půjčovny rybářských potřeb atd.).
5. Marketing
5.1   Vytvoření systému marketingového plánování mikroregionu.
Společně s okolními turistickými oblastmi a ve spolupráci s destinačním managementem (DMMS) vytvořit systém marketingového plánování pro podporu nabídky na cílových trzích cestovního ruchu (s využitím relevantních nástrojů – účast na vybraných výstavách a veletrzích, organizace famtripů a presstripů, účast na vybraných workshopech CzechTourismu, marketingové tiskoviny atd.). Cílem je zvýšení účinnosti marketingových aktivit MiZ.
5.2   Příprava marketingových materiálů (zejména tiskovin a reprezentativních webových stránek) pro návštěvníky a turisty.
Připravit marketingové materiály (zejména tiskoviny, ale i e-nabídku v JČ a dalších jazykových mutacích – zejména v polštině, němčině a angličtině) pro návštěvníky a turisty. Cílem je zlepšení „prodejnosti“ nabídky CR v MiZ.
6. Organizační rozvoj
6.1   Vytvoření předpokladů pro organizační a personální zvládnutí rozvoje cestovního ruchu v MiZ.
Další rozvoj CR v MiZ bude vyžadovat výraznější nasazení personálních, finančních a materiálních zdrojů. Je potřeba jednak důsledněji využít napojení na další subjekty CR v regionu SMaS, turistické oblasti Jeseníky a v OK a tím posílit synergii ze vzájemné spolupráce a jednak vytvořit v první fázi personální („mozkové“) zázemí, které by bylo schopno připravit podmínky pro zásadní kvalitativní změnu rozvoje CR v MiZ.
Jedním z kroků je delegování zástupce MiZ do pracovní skupiny pro Jeseníky v rámci turistického regionu Severní Morava a Slezsko s návazným zajištěním činnosti vlastní místní (mikroregionální) pracovní skupiny pro CR. Vhodným řešením bude vytvoření stálé „pracovní skupiny“ pro cestovní ruch, která by průběžně projednávala realizaci strategie, její průběžnou aktualizaci a podílela by se na přípravě rozvojových projektů cestovního ruchu (příprava zadání, projednání se zainteresovanými subjekty v MiZ atd.), příprava legislativních iniciativ (např. řešení problémů v oblasti eko-agro). Tato skupina by byla rovněž návazným subjektem na pracovní skupinu Jeseníky a byla by rovněž místním partnerem pro destinační management. Cílem je zapojení MiZ do plánování marketingových aktivit turistické oblasti Jeseníky a turistického regionu SMaS a zlepšení vnitřní spolupráce a proorganizovanosti CR v MiZ.
6.2   Vytvoření podmínek pro efektivní přípravu vybraných/prioritních projektů pro žádosti o financování z EU v období 2007-2013.
Vytvoření pravidel výběru prioritních projektů CR v MiZ a vlastní realizace předprojektové a projektové přípravy v souladu s rozvojovou strategií CR v MiZ včetně zajištění financování. Cílem je dohoda o realizaci prioritních projektů CR na úrovni MiZ.
6.3   Podpora rozvojových aktivit popularizací CR, celoživotním vzděláváním, zlepšením komunikace v MiZ a průběžnou aktivní politikou ve vztahu k potenciálním investorům z regionu, ČR i zahraničí a k místním obyvatelům.
Podpora rozvojových aktivit cestovního ruchu v rámci MiZ zajištěním celoživotního vzdělávání a vnitřní komunikace zaměřené na místní obyvatelstvo, podnikatelské subjekty a ostatní zainteresované subjekty, stejně jako aktivní přístup k získávání investorů do cestovního ruchu v MiZ. Cílem je získání širší podpory a připravenosti na rozvoj CR v regionu a investičních zdrojů pro rozvoj infrastruktury a kvality služeb cestovního ruchu v MiZ.

  

Strategie rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Zábřežsko byla dokončena v říjnu 2005. Celý dokument si můžete stáhnout v pdf (2,5 MB).

logo POV 2005

Tento projekt byl spolufinancován Olomouckým krajem.

Datum zveřejnění: 20. 9. 2010  |  doporučit na Facebook

 

mapa stránek  |  prohlášení o přístupnosti  |  webmaster  |  Copyright © 2010. Všechna práva vyhrazena.

tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz