Mikroregion Zábřežsko 


Dnes je: 12. 6. 2024
Svátek má: Antonie


Počet návštěv:Mapový portál

Informační centrum


Pozvánka s programem na 20. ročník Dne Mikroregionu Zábřežsko [PDF, 644.4 KB]

27. 4. 2024 Srdečně Vás zveme na tradiční setkání obyvatel Mikroregionu Zábřežsko s bohatým kulturním programem, které se uskuteční ve středu 1. 5. 2024 v Zábřehu.


Zápis a usnesení_VH MiZ_3_20.6.23 [PDF, 320.49 KB]

10. 7. 2023


Pozvánka na Den Mikroregionu Zábřežsko v Postřelmůvku [PDF, 687.8 KB]

14. 6. 2021 Srdečně Vás zveme na setkání obyvatel našeho mikroregionu, které se uskuteční v Postřelmůvku, v sobotu 19. 6. 2021 od 9,00 hodin.


Pozvánka na houslový koncert Pavla Šporcla v Postřelmově [JPG, 612.87 KB]

16. 9. 2020  


Pozvánka na koncert Miroslava Palečka v Postřelmově [PDF, 3.34 MB]

16. 9. 2020  


Úvod Dokumenty Strategické dokumenty Územní energetická koncepce Mikroregionu Zábřežsko

Územní energetická koncepce Mikroregionu Zábřežsko

Rozvoj každého území je limitován několika omezujícími faktory, které se ve svém důsledku promítají do demografické a především do ekonomické situace. Ať se jedná o město, obec, kraj či mikroregion, právě energetika patří v širším pojetí k jednomu z hlavních faktorů, které ovlivňují rozvoj daného území.

V České republice platí od 1.ledna 2000 zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií, v němž jsou uvedeny hlavní východiska a cíle územních energetických koncepcí. V §4 odstavci 1 je uvedeno: „Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje. Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie.“

Územní energetická koncepce daného území musí být v souladu s hlavními vizemi Státní energetické koncepce1, kterými jsou: bezpečnost, nezávislost a udržitelný rozvoj.

Vypracování kvalitní územní energetické koncepce je v zájmu každého území, jelikož mu slouží nejen jako analýza stávajícího stavu, ale především jako podklad pro rozhodování, a to nejen na úrovni krátkodobého, ale i úrovni středně a dlouhodobé. Kompetentní lidé, především z místních samospráv, by neměli zapomínat na jednu velmi důležitou skutečnost. Územní energetická koncepce není rigidní, fixní a dále neměnný dokument. Naopak! Aby co nejlépe sloužil svému účelu, je potřeba jej průběžně aktualizovat a doplňovat s cílem co nejvěrnějšího zobrazení a popisu stávajících skutečností, jelikož od nich se odvíjí nadcházející budoucnost

Vhodným a v mnoha případech nutným krokem je vypracování tzv. akčních plánů. Akční plán představuje další krok v naplňování záměrů definovaných v územní energetické koncepci. Součástí Akčního plánu musí být i konkrétní akce naplňující záměry (požadavky) územní energetické koncepce. Jedná se o nový fenomén, který je však na úrovni státu nedostatečně precizován. Aby tyto strategie a nástroje byly užitečné a účinné, musí být vhodně prezentované s ohledem na skupiny, kterým jsou určeny. V prvé řadě se jedná o školení zástupců mikroregionu a obcí v oblasti energetického managementu a plánování, podpora přípravy a zpracování energetických auditů, studií proveditelnosti a přípravy financování konkrétních projektů. Tato skupina odpovědných pracovníků pak může celkem fundovaně rozhodovat o realizaci příslušných akčních plánů, navržených opatření a zajišťovat tak vytváření energetické koncepce.

Pro realizaci zvolené energetické koncepce je nutná podpora široké veřejnosti, která je možná pouze za předpokladu její dobré informovanosti. Zde je nutno vytvořit komunikační most, jehož nejúčinnější formou je samozřejmě přímá komunikace ve formě veřejných besed, přednášek, semináře, apod. Výhodou tohoto způsobu komunikace je jeho vysoká účinnost, nevýhodou pak velká časová náročnost a poměrně malý okruh oslovených. Existuje samozřejmě celá řada dalších vedlejších nástrojů komunikace, jako např. sdělovací prostředky, informační bulletiny, zpravodaje, regionální tisk, rozhlas, tištěné letáčky, brožury a další.

Na základě analýzy současného stavu energetického hospodářství Mikroregionu Zábřežska byly v koncepci navrženy tři varianty dalšího vývoje:

 • zdroje elektrické energie, jako jsou např. MVE a kogenerační jednotky, jsou malé, jejich výkon nestačí pro ostrovní provoz určité části regionu, dodávka je do sítě distributora s elektrickou energií;

 • u kotelen systémů CZT nedochází v rámci obnovy k náhradě uhlí zemní plynem, je zde však uvažováno se snížením ztrát u zdrojů a v rozvodech tepla (hlavně v Zábřehu)

 • u systémů CZT je nutno uvažovat se snižováním dodávky tepla z důvodů postupného zateplování bytových domů;

 • individuální vytápění hnědým uhlím se nepatrně rozvíjí díky možnosti instalace poloautomatických kotlů na pevná paliva;

 • nepatrně se zvyšuje procentový podíl využívání zemního plynu u plynofikovaných obcí, s rozšířením plynofikace do dalších obcí není uvažováno;

 • v omezené míře dochází k vyššímu využití obnovitelných zdrojů (hlavně instalace slunečních kolektorů a tepelných čerpadel)

Varianta 1a - modifikace

Varianta 1 je zpracována v druhé modifikaci, kdy systém CZT je ekonomicky neudržitelný a dochází k jeho likvidaci. Dochází ke zvýšení spotřeby zemního plynu v Zábřehu z důvodu likvidace kotelny na hnědouhelný prach a výstavby domovních plynových kotelen. Tato skutečnost si vyžádá repasi plynovodů v sídlišti Severovýchod.

Varianta 2 – cílený vývoj (varianta z pohledu cíleného vývoje)

Jedná se o variantu, jejíž realizace je ovlivněna přímým působením na spotřebitele energií pomocí dotačních titulů, řízené výhodnosti dodávek paliv a energií, úlev, popř. daňové politiky. Pro tento scénář je nutná spoluúčast investora, popř. třetí strany (metody PC a EPC) a dále je zde možnost využívání podpory z fondů ČR, strukturálních fondů EU atd. Varianta uvažuje s následujícím vývojem:

 • podstatná náhrada uhlí za biomasu, a to z cca 40 až 60 %;

 • bude zachován systém CZT, přičemž v kotelně Severovýchod bude provedena rekonstrukce na biomasu s teplovodním výstupem, parní rozvody budou zrušeny, bude provedena rekonstrukce výměníkových stanic;

 • individuální kotle na hnědé uhlí budou nahrazeny poloautomatickými kotli z cca 50 %;

 • nutný vznik „Centra pro udržitelný rozvoj energií“ a jeho aktivní účasti na zpracování akčních a následně realizačních programů;

 • vznik informačního centra pro zajištění vyšší informovanosti laické i odborné veřejnosti v oblasti OZE a v oblasti snižování energetické náročnosti domů (sluneční kolektory, tepelná čerpadla, zateplování, nízkoenergetické domy apod.);

 • spolupráce informačního centra se základními školami (názorné ukázky využití OZE);

 • výstavba dalších malých vodních elektráren a větrných elektráren;

 • nutný vznik „Trhu s biomasou“.

Pro realizaci budou zpracovány následující programy:

 • Programy snižování měrné spotřeby
  - Program pasivních domů
  - Program tepelné ochrany budov
  - Program rekuperace tepla
  - Program vyšší účinnosti zdrojů (záměna běžných kotlů na pevná paliva za poloautomatické kotle)

 • Programy pro zvýšení využití OZE
  - Program využití slunce
  - Program využití biomasy
  - Program bioplynových stanic

 • Program pro zvýšení bezpečnosti zásobování elektřinou
  - Program kogenerace
  - Program primární elektřiny z obnovitelných zdrojů (voda, vítr a slunce)

Varianta 3 – cílený vývoj bio (varianta z pohledu strategického)

Navržená varianta představuje řízené rozšíření vývoje varianty 2:

 • systémy CZT zůstávají zachovány, dochází k modernizaci plynových kotelen, uhelná kotelna je rekonstruována na biomasu,

 • vznik trhu s biomasou,

 • vyšší procento využití biomasy u individuální spotřeby, a to z cca 70 %,

 • využití biomasy u středních zdrojů, využití biomasy z živočišné výroby,

 • realizace pilotních projektů kombinované výroby elektrické energie a tepla z biomasy (posouzení možnosti ostrovního provozu).

Jedná se tedy o cílené zajištění biomasy v regionu, nebo alespoň její větší část. Ve variantě je opět počítáno se spoluúčastí investora, popř. s investováním třetí stranou. Podpora strukturálních fondů by měla být uplatněna ve větší míře, předpokládá se začlenění mikroregionu i do mezinárodních programů. Realizační program bude rozšířen o program výroby elektrické energie z biomasy.

Poslední varianta splňuje také strategický význam, a to snížení závislosti mikroregionu na externích dodávkách paliv a energií.

Varianta 3a - modifikace

Tato varianta je zpracována také v modifikaci, a to začleněním projektového záměru firmy WANEMI. Koncepce společnosti WANEMI uvažuje s vybudováním papírny a elektrárny, která by měla zajistit cca 500 nových pracovních míst. Je uvažováno, že elektrárna vyrobí cca 55 000 MWh elektrické energie při spálení cca 122 tisíc tun biomasy. Tento projekt ovlivňuje nejen bilanci MiZ, ale celého Olomouckého kraje. 

Závěr

Zpracovaná ÚEK Mikroregionu Zábřežska popisuje jednak stávající stav a na základě určitých prognóz také možný vývoj. Ten je zpracován ve třech základních variantách, přičemž u varianty 1 a 3 jsou zpracovány možné modifikace. Jednotlivé varianty jsou pak hodnoceny z různých hledisek, jako je např. vliv na celkovou energetickou bilanci spotřeb paliv a energií, vliv na investiční náklady, vliv na provozní náklady, na produkci emisí, apod. Z jednotlivých hodnocení pak je možno doporučit tu, či onu variantu. Z tohoto důvodu je velmi složité jednoznačně stanovit, která varianta je nejvýhodnější. To bude záviset na prioritách, které jsou pro mikroregion zásadní. Následující hodnocení tedy hlavně komentuje výstupy jednotlivých vlivů a popřípadě je doplňuje o další možné dopady.

U energetické bilance je patrné, že jednotlivé varianty 1 až 3 snižují spotřebu paliv v regionu. U varianty 3 to činí 15 %, přičemž hlavní snížení spotřeby je u hnědého a černého uhlí, naopak je uvažováno se zvýšením spotřeby biopaliva, hlavně dřevní hmoty. Tento nárůst je adekvátní ke snížené spotřebě hnědého a černého uhlí. U varianty 3a je uvažováno taktéž se snížením spotřeby černého a hnědého uhlí, avšak je zde enormní nárůst ve spotřebě dřevní hmoty, a to o cca 1 949 TJ.

Hodnocení variant z hlediska energetických bilancí je úzce spjato s produkcí emisí. Tak jak se projevuje snížená spotřeba paliv a energií v jednotlivých variantách, tak se projevuje i snížení jednotlivých složek emisí. U variant 1 až 3 se jedná hlavně o snížení tuhých látek SO2, NOx a CO2. Pokles koncentrace CO2 u varianty 3 vůči stávajícímu stavu činí 24 %. Varianta 3a, pokud je hodnocena z hlediska Mikroregionu Zábřežska, naopak přináší zvýšení koncentrace CO2 o 75 %. Hodnotíme-li variantu 3a z pohledu celé ČR, pak tato varianta přináší snížení koncentrace CO2 v důsledku výroby elektrické energie z biopaliva o 64 000 kt. Je nutno si však uvědomit, že tento přínos je vykoupen negativním zvýšením koncentrací všech složek emisí právě v centru Mikroregionu Zábřežska. Je možno konstatovat, že dojde celkem k podstatnému zvýšení imisní zátěže u obcí ležících v převládajícím směru větru.

Hledisko celkové účinnosti energetického systému je nejpříznivější u varianty 3, kdy celková účinnost dosahuje 84,45 %. U varianty 3a je celková účinnost energetického systému nižší a dosahuje hodnoty 82 %.

Pokud budeme hodnotit jednotlivé varianty z hlediska výsledné bilance nákladů a užitků, pak nejvýhodnější je varianta 3, kdy celkový přínos v posledním sledovaném roce činí 199,5 mil. Kč. V tomto komplexním hodnocení jsou finančně ohodnoceny položky, jako zvýšení zaměstnanosti, snížení emisí skleníkových plynů, snížení znečištění ovzduší a snížení dovozu paliva. U varianty 3a, i když je u ní uvažováno s nárůstem zaměstnanosti o 500 lidí, je celkový přínos pro Mikroregion Zábřežska v záporných číslech.

Varianta 3a v sobě zahrnuje projekt výstavby moderní papírenské technologie firmou WANEMI. Tento projekt svým rozsahem se nedotýká jen Mikroregionu Zábřežska, ale celého Olomouckého kraje. V energetické bilanci spotřeb paliv a energií tohoto projektu je uvažováno se spotřebou 112 000 tun dřevní štěpky. Uvažujeme-li s rozvojem biopaliva v Mikroregionu Zábřežska, může nastat situace, že tento projekt do značné míry omezí možnost využití dřevní štěpky z lesních ploch mikroregionu. Taktéž se zde projeví zvýšená dopravní kapacita z důvodu nejen dovozu paliva do této firmy, ale také dovozu surovin pro plánovanou výrobu vlnité lepenky a samozřejmě expedicí hotových výrobků. Jedná se tedy o zásadní otázky, které po vysvětlení mohou ovlivnit rozhodnutí Rady Mikroregionu Zábřežska, která varianta bude nejvýhodnější.

Je nutno si uvědomit, že tento dokument je koncepčního rázu, jak říká sám název, a je nutností s tímto materiálem dále pracovat a aktualizovat v případě znalosti dalších doplňujících informací.

Strategický dokument Územní energetická koncepce mikroregionu Zábřežsko byl schválen 6. Valnou hromadou Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko dne 13.12.2007 pod č. usn. 07/12/13/06 (pdf, 169 kB).
 

Dokument
Stáhnout v pdf
Obsah
stáhnout (72 kB)
Souhrnná zpráva a analýza výrobních a distribučních energetických systémů
stáhnout (2.455 kB)
Hodnocení využitelnosti potenciálu OZE
stáhnout (1.264 kB)
Prognóza vývoje energetické poptávky
stáhnout (355 kB)
Energetické modelování
stáhnout (741 kB)
Návrh energetického managementu
stáhnout (313 kB)
Příloha OZE
stáhnout (2.804 kB)
 
Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006.

Datum zveřejnění: 20. 9. 2010  |  doporučit na Facebook

 

mapa stránek  |  prohlášení o přístupnosti  |  webmaster  |  Copyright © 2010. Všechna práva vyhrazena.

tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz